odigos agoras banner white stand copy

 

 


 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Παιδικές χαρές στον Δήμο μας, παραδίδονται προς χρήση στους πολίτες μας έχοντας λάβει την αντίστοιχη ειδική σήμανση καταλληλότητας από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας.

 • Τ.Κ. Αλεξανδρείας στην πλατεία επί της Οδού 19ης Μαΐου
 • Τ.Κ. Σταυρού
 • Τ.Κ. Αράχου
 • Τ.Κ. Κλειδιού
 • Τ.Κ. Λουτρού
 • Τ.Κ. Τρικάλων
 • Τ.Κ Πλατέος

Οι μικροί μας συμπολίτες πλέον θα έχουν στην διάθεσή τους χώρους για να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους με ανεμελιά και κυρίως ασφάλεια.

Κατηγορία Τοπικά
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας
4.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας
7. ‘Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
8. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση του Παναγιώτη Χάχαλου ) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).
9. Λήψη απόφασης για α) παροχή  γνωμοδότησης δικηγόρου επί της με αριθμό 208/ΤΜ/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και της εκτέλεσης του τίτλου (αφορά υπόθεση του κ. Ελευθέριου Μελίδη), β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
Ο
Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γκυρίνης Παναγιώτης
Κατηγορία Οικονομία
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 223.159,91 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:
 • Δαπάνη Εργασιών 132.253,25 €
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.805,59 €
 • Απρόβλεπτα 23.408,83 €,
 • Πρόβλεψη απολογιστικών 500,00 €
 • ΦΠΑ 43.192,24 €
 • Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
 • Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, FAX επικοινωνίας 2333350108.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ (τάξη Α2 και άνω ΚΑΙ τάξη Α1 και άνω αντίστοιχα). Για την κατηγορία Η/Μ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.599,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 13.07.2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών με το ποσό των 150.000,00 € και από την Ελεγχόμενη Στάθμευση το ποσό των 73.159,91 €. Τα  παραπάνω ποσά θα μειωθούν αναλογικά με το ποσοστό της έκπτωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.
7. Η διάρκεια του έργου είναι εκατόν είκοσι ημέρες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Ο
Δήμαρχος
 
Γκυρίνης Παναγιώτης
Κατηγορία Οικονομία
Έξι νέες υπερσύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, με απώτερο σκοπό να αποτελέσουν φυσικούς πολυχώρους αναψυχής και περιπάτου, άθλησης και ευεξίας των λιλιπούτειων δημοτών μας. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με την υπ’ αρ. πρωτ. 33178/28.06.2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 69ΒΥ465ΧΘ7-ΙΜΖ), η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών του Δήμου μας στις εξής περιοχές:
 
 1. Όπισθεν Συνεδριακού Κέντρου Αλεξάνδρειας ,  συνολικού εμβαδού 578,91m2  
 2. Πλατεία Κούγκα Αλεξάνδρειας, συνολικού εμβαδού 573,80 m2  
 3. Κόκκινη Πλατεία ΤΚ Καμποχωρίου, συνολικού εμβαδού  274,96 m2  
 4. ΤΚ Σκυλιτσίου,   συνολικού εμβαδού 534,16 m2  
 5. ΤΚ Καβασίλων,  συνολικού εμβαδού  245,24 m2  
 6. ΤΚ Κεφαλοχωρίου, συνολικού εμβαδού 769,52 m2  
Σκοπό της συνολικής παρέμβασης αποτελεί η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω της δημιουργίας λειτουργικών, ασφαλών και αισθητικά αναβαθμισμένων παιδικών χαρών με όργανα- παιχνίδια που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία, με κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας και με φωτιστικά που θα εξασφαλίζουν τον επαρκή ηλεκτροφωτισμό των επιλεγμένων χώρων. Η χρηματοδότηση που θα λάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για τη δημιουργία των ως άνω παιδικών χαρών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 217.923,80 €.
 
Επίσης, βρίσκεται ήδη δημοσιευμένος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη δημιουργία ακόμα  τεσσάρων (4) νέων και λειτουργικών παιδικών χαρών στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες Σταυρού, Κλειδιού, Αράχου και Λουτρού, συνολικού προϋπολογισμού 246.536,80 € . 
 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αλεξάνδρειας, κ. Σωτήριος Τόκας, δήλωσε σχετικά πως «Το δικαίωμα της ουσιαστικής και ασφαλούς ψυχαγωγίας, αφορά τον κάθε μικρό Δημότη μας και η Διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας στέκεται αρωγός στην ικανοποίηση των ξεχωριστών αυτών δικαιωμάτων τους, προγραμματίζοντας αντίστοιχα νέα έργα, τα οποία αποσκοπούν  στη  βέλτιστη  σωματική  και  πνευματική ανάπτυξη  και  κοινωνικοποίηση  του  παιδιού  αλλά  και  στην  δημιουργία ασφαλών, δημόσιων χώρων ξεκούρασης και αναψυχήςΣύντομα, με την ανεκτίμητη βοήθεια και τη δημιουργική εργασία των ειδικών συνεργατών του Δήμου μας και της τεχνικής υπηρεσίας θα παραδοθούν προς χρήση 10 ολοκαίνουριες και υπερσύγχρονες παιδικές χαρές στις ΤΚ Σταυρού, Κλειδιού, Λουτρού, Αράχου, Κεφαλοχωρίου, Καβασίλων, Καμποχωρίου, Σκυλιτσίου, Συνεδριακού κέντρου Αλεξάνδρειας και Πλατείας Κούγκα Αλεξάνδρειας. Επιθυμία και όραμα του Δημάρχου μας αποτελούσε από την αρχή της  διοίκησης μας η ολική αναβάθμιση των παιδικών χαρών, διότι η ασφάλεια των παιδιών είναι ο πρώτος και κύριος στόχος μας. Είναι κάτι που δεν διαπραγματευόμαστε.» 
 
 
Κατηγορία Τοπικά

 

Μετά από την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών την άνοιξη του 2015 να ξηλωθούν όλες οι παιδικές χαρές που δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές σε όλη την χώρα, το πρόβλημα αρχίζει να αποκαθίσταται. Παιδικές χαρές με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αρχίζουν να «ξεφυτρώνουν» σε χωριά του δήμου και σιγά-σιγά να επιστρέφει το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών που τις στερήθηκαν. Η πρώτη, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, παιδική χαρά δημιουργήθηκε στο χωριό Καλοχώρι του δήμου Αλεξάνδρειας και ακολουθούν στην Κορυφή, στην περιοχή Γεράκι της Μελίκης στην πλατεία Ελευθερίας στην Αλεξάνδρεια και αλλού. Η διοίκηση του δήμου επέλεξε συμβολικά να δημιουργήσει τις πρώτες παιδικές χαρές, μία σε κάθε δημοτική ενότητα συμβολίζοντας έτσι μια δίκαιη σειρά προτεραιότητας. Είναι δύσκολο, ειδικά για τα παιδιά της περιφέρειας του δήμου, που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά, χωρίς πρόσβαση στο παιχνίδι και στις παιδικές χαρές. Όσο για την κριτική που ασκήθηκε στον δήμαρχο Αλεξάνδρειας από τα παιδιά, δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Το ξήλωμα των παιδικών χαρών είχε ξεκινήσει με αφορμή το θάνατο ενός παιδιού στο λούνα παρκ της Γλυφάδας όπου αποκαλύφτηκε ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε άδεια. Η τότε οριζόντια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση να κλείσει όλες τις παιδικές χαρές σε όλη την επικράτεια δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, στο δήμο Αλεξάνδρειας έπρεπε να ξηλωθούν 90 περίπου παιδικές χαρές σε όλο τον δήμο!

Η διοίκηση του δήμου τότε είχε δεχθεί σκληρή κριτική για μια απόφαση που δεν ήταν δική της αλλά έπρεπε να την εκτελέσει, πολλές φορές και με ρίσκο να προκληθεί κάποιο ατύχημα, και τον κίνδυνο να κατηγορηθεί. Έκτοτε, με εμπεριστατωμένες μελέτες και με εμπόδιο όλη την γραφειοκρατία που διέπει τους ΟΤΑ, επιτέλους άρχισε να βάζει το «νερό στο αυλάκι» και να αποκαθιστά μία -μία τις παιδικές χαρές του δήμου.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Φωτογραφία του Νίκος Σουρλόπουλος.

Κατηγορία Τοπικά

 

Ο επόμενος χρόνος θα βρει τον δήμο Αλεξάνδρειας χωρίς παιδικές χαρές αφού μέχρι το τέλος του 2015 θα ξηλωθούν όσες κρίθηκαν ακατάλληλες.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν και επίσημα οι εργασίες αποξήλωσης των παιδικών χαρών που έχουν κριθεί επικίνδυνες στο Δήμο Αλεξάνδρειας και δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν. Ανεπισήμως αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες αφού από τον Απρίλιο του 2015 που απεστάλη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών τόνιζε πως «για κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια (κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες και τρενάκια) σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.». Έτσι ο δήμος Αλεξάνδρειας έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να αποξηλώνει κάποιες παιδικές χαρές που έκρινε ακατάλληλες όπως στην περίπτωση της παιδικής χαράς της Ξεχασμένης (βλ. φωτο) αλλά και σε άλλα χωριά της επικράτειας του δήμου Αλεξάνδρειας.

paidiki xara xexasmeni

«Κατά συνέπεια», συνεχίζει η εγκύκλιος «σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων», όπως στην περίπτωση της παιδικής χαράς που βρίσκεται πίσω από το Πνευματικό Κέντρο. Έτσι ο δήμος Αλεξάνδρειας με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπέγραψε στις 24 Νοεμβρίου με τεχνική εταιρεία ξεκινά και επίσημα το «ξήλωμα» των παιδικών χαρών σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου μέσα στις επόμενες είκοσι μέρες όπως αναγράφει η σύμβαση.

paidiki xara alexandria

Δείτε ποιές παιδικές χαρές θα ξηλωθούν:

paidikes xares

paidikes xares1

paidikes xares2

paidikes xares3

paidikes xares4

Κατηγορία Τοπικά

 odigos agoras banner white stand copy

 

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις

Υγεία

Πέθανε 8χρονο παιδί από διφθερίτιδα!

  Μια ασθένεια ξεχασμένη, η διφθερί&...

Υγεία

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες γνωστού φαρμάκου

  Στην ανάκληση παρτίδων γνωστού φα&...

Απόψεις

Ο φόβος για το "άλλο"

  Στην δεκαετία του 50’ σε όποια χ&om...

Roumlouki Plus

Το ιστορικό BOHEME άνοιξε ξανά τις πόρτες του!

  Μετά από μία κοπιαστική μέρα στη δο&ups...

Απόψεις

Γιατί κύριε Ιακωβίδη μου τέτοια άρνηση με τα σκουπίδια;

  Έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον η τοπ&omicron...

Επιστήμη - Τεχνολογία

Πώς θα ακυρώσετε ένα e-mail που στείλατε στον λάθος άνθρωπο

  Έστειλες το e-mail στο πιο λάθος άτ&omi...

Claim betting bonus with GBETTING