banner neos odhgos roumlouki1

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, με αρ. πρωτ. 13115/04-09-2020, ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 01-09-2020.

Τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι, οι περιοχές ευθύνης τους, όπως και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, περιλαμβάνονται στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης που θα βρείτε εδώ.

Κατηγορία Τοπικά

 

Με συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την κοίμηση της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης.

Η απώλειά της, δημιουργεί ένα μεγάλο κενό και έντονα συναισθήματα ειλικρινούς θλίψης και πόνου στην ψυχή όλων μας.

Θα την θυμόμαστε πάντα για το πνευματικό της έργο, το οποίο ακούραστα όλα αυτά τα χρόνια μας προσέφερε.

Θερμά συλλυπητήρια στις μοναχές της Μονής και στους οικείους της.

Κατηγορία Τοπικά

 

Με αφορμή τις ψευδείς καταγγελίες περί κατάχρησης δημοσίου χρήματος αναφορικά με την χρηματοδότηση των 7.500 του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό: «..την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19..»

ενημερώνω τους πολίτες του Δήμου μας ότι:

 • Η γνώση του προβλήματος σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη έξαρση της πανδημίας που θα οδηγούσε και στην έξαρση της επιθετικότητας των μικρών μας φίλων λόγω έλλειψης τροφής ήταν ο λόγος που εκκινήσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια των ζωοτροφών σε συνεργασία και συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία πολύ πριν λάβει χώρα η επιπλέον χρηματοδότηση του Υπουργείου από ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π.Υ. 2020

 • Ως Δήμαρχος γνωρίζω το πρόβλημα που προκαλείται με τα αδέσποτα πολύ καλύτερα από τον καθένα διότι γίνομαι αποδέκτης καθημερινών παραπόνων αλλά και ύβρεων πολλές φορές από πολίτες του Δήμου.

 • Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας με τις δυνατότητες που έχουν αυτοί τόσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν ληφθούν αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Ζήτησα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ώς αρμόδια υπηρεσία να καταγράψει λεπτομερώς τις ενέργειες του Δήμου που έλαβαν χώρα τόσο πρίν όσο και μετά τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και παραθέτω τα στοιχεία αυτά αυτούσια προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

 • Επίσης σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο Δήμος μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, επιχορηγήθηκε από το κράτος για το χρονικό διάστημα από το 2015 -2020 με το ποσό των 20.336,62 ενώ έχει δαπανήσει συνολικά 131.204,72 . Τα στοιχεία είναι στη διάθεση των πολιτών.

 • Αναμένουμε τα στοιχεία αυτών που μας κατηγορούν για κατάχρηση ώστε να αποδείξουν τα λεγόμενά τους.

 • Η κριτική με βαρύγδουπές καταγγελίες περί κατάχρησης δημόσιου χρήματος πρέπει να συνοδεύεται με αποδείξεις άλλως είναι συκοφαντίες και γίνεται με σκοπό την υποβάθμιση ενός θεσμού που οι ίδιοι οι πολίτες επέλεξαν και στήριξαν.

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

Παρατίθεται αυτούσια η απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το 2020

ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 12-12-2019 συντάσσει την με αριθ. 33/2019 μελέτη με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» με προϋπολογισμό 23.876,20

 2. Στις 13-12-2019 καταχωρίζεται Πρωτογενές Αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς».

 3. Στις 13-12-2019 με την Αριθ. Πρωτ. 24487/13-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΠΑΩΨΠ-Ω9Φ) απόφαση του Δημάρχου εγκρίνεται η διενέργεια της δαπάνης για την εν λόγω υπηρεσία.

 4. Στις 16-12-2019 με την Αριθ.Πρωτ. 24565/16-12-2019 (ΑΔΑ: 61ΙΝΩΨΠ-Δ4Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και με την Αριθ.Πρωτ. 24561/16-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦ0ΩΨΠ-ΑΓΜ) Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας εγκρίνεται η δαπάνη για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» ύψους 23.876,20 .

 5. Στις 22-1-2020 με την Αριθ.Πρωτ. 1184/22-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ26ΕΩΨΠ-ΖΦ8) απόφαση του Δημάρχου γίνεται ανάθεση της υπηρεσίας για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» στον κ. Παρδάλη Α. Κωνσταντίνο ο οποίος υπέβαλε την χαμηλότερη προσφορά μεταξύ άλλων.

 6. Στις 28-1-2020 υπογράφεται Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του κ. Παρδάλη Α. Κωνσταντίνου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» διάρκειας ενός έτους με Αριθ.Πρωτ. 1484/28-1-2020 και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20SYMV006210159 2020-01-28.

 7. Στις 31-3-2020 ο ανάδοχος υπέβαλε Έντυπο Διακοπής Σύμβασης στο οποίο αναφέρει ότι “..λόγω κλεισίματος του καταστήματός του αδυνατεί να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Δήμο..

 8. Στις 6-4-2020 η αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσία του Δήμου με το αριθ. πρωτ. 5313/6-4-2020 έγγραφό της καλεί τον ανάδοχο σε ακρόαση για παροχή εξηγήσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της με αριθ. πρωτ. 1484/28-1-2020 σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 του Ν.2690/1999, κλήση στην οποία δεν ανταποκρίθηκε.

 9. Στις 15-4-2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης) με το αριθ. πρωτ. 5726/15-4-2020 έγγραφο προς την Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται την κήρυξη του αναδόχου ώς έκπτωτου.

 10. Στις 21-4-2020 η Οικονομική Επιτροπή με την Αριθ. 140/2020 απόφασή της κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 11. Στις 7-5-2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσει εκ νέου την με αριθ. 25/2020 μελέτη με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» με προϋπολογισμό 23.876,20 €.

 12. Στις 11-5-2020 με την αριθ. πρωτ. 6533/11-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΘΩΨΠ-ΑΤ6) απόφαση του Δημάρχου εγκρίνεται εκ νέου η διενέργεια την υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» με προϋπολογισμό 23.876,20

 13. Στις 13-5-2020 με την αριθ. πρωτ. 6636/13-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΝΕΩΨΠ-ΦΔΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας εγκρίνεται εκ νέου η δαπάνη για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» με προϋπολογισμό 23.876,20

 14. Στις 29-5-2020 με την αριθ. πρωτ. 7515/29-5-2020 απόφαση του Δημάρχου ανατίθεται εκ νέου η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» με προϋπολογισμό 23.876,20 € σε νέο ανάδοχο.

 15. Στις 2-6-2020 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του κ. Κουπίδη Ευστ. Θεόδωρου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς».

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΥΤΩΝ

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 11-10-2019 συντάσσει την με αριθ. 30/2019 μελέτη με τίτλο «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών» με προϋπολογισμό 14.917,20 €.

2. Στις 05-11-2019 με την αριθ. πρωτ. 21576/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ67ΩΨΠ- 23Κ) απόφαση του Δημάρχου εγκρίνεται η διενέργεια της υπηρεσίας.

3. Στις 27-11-2019 με την αριθ. πρωτ. 23402/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΜ5ΩΨΠ- ΛΡΣ) απόφαση του Δημάρχου γίνεται ανάθεση της υπηρεσίας για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών» στον κ. Ιωάννου Λάζαρο.

4. Στις 04-12-2019 υπογράφεται σύμβαση ετήσιας διάρκειας μεταξύ του Δήμου και του κ. Ιωάννου Λάζαρου για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Στις 6-4-2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποστέλλει την αριθ. 18/2020 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» και προϋπολογισμό 4.910,40 στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο καταχωρεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Πρωτογενές Αίτημα ( ΑΔΑΜ: 20REQ006530940 2020-04-06).

 2. Στις 8-4-2020 με την αριθ. πρωτ.: 5401/8-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ1ΒΩΨΠ-838) απόφαση του Δημάρχου εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

 3. Με την αριθ. πρωτ.: 5406/8-4-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:60ΛΡΩΨΠ-ΕΧ0) της Οικονομικής Υπηρεσίας, εγκρίνεται η δαπάνη για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» ύψους 4.910,40 € σε βάρος του Π.Υ 2020.

 4. Στις 24-4-2020 με την αριθ. πρωτ. : 5941/24-4-2020 (ΑΔΑ: 60ΓΗΩΨΠ-6Θ9) απόφαση του Δημάρχου, ανατίθεται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών “ΕΛΒΙΖ Α.Ε.”

 5. Στις 30-4-2020 υπογράφεται Συμφωνητικό Προμήθειας μεταξύ του Δήμου και των Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών “ΕΛΒΙΖ Α.Ε.” και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20SYMV006651740 2020-05-05.

Ενέργειες με χρονολογική σειρά
σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ.

 1. Με την αριθ. 24891/16-04-2020 (ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Αλεξάνδρειας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.500 € με σκοπό: «..την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19..»

 1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθ. 5923/24-4-2020 έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την κατάρτιση σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, όπου μεταξύ άλλων εισηγείται την αποδοχή του ποσού των 7.500 € και τη δημιουργία Κ.Α.Ε με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων».

 1. Η Οικονομική Επιτροπή στις 28-4-2020 με την αριθ. 144/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΦΣΩΨΠ-ΒΨΒ) απόφασή της, εγκρίνει το σχέδιο της 8ης αναμόρφωσης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθ. 6047/28-4-2020 έγγραφό της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού μετά την έγκριση του σχεδίου αυτής από την Οικονομική Επιτροπή.

 1. Στις 4-5-2020 το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 70/2020 (ΑΔΑ: ΩΓ4ΒΩΨΠ-ΖΨΛ) απόφασή του εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού όπου μεταξύ άλλων είναι η δημιουργία Κ.Α.Ε. με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων».

Χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους

 1. Με την ΚΥΑ 3260/338943/30-12-2019 (ΦΕΚ 4891/B/31-12-2019) ο Δήμος Αλεξάνδρειας επιχορηγήθηκε για το 2019 με το συνολικό ποσό των 3.644,28 € για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που υλοποίησε μέχρι τις 30-09-2019. Συγκεκριμένα επιχορηγήθηκε με το ποσό των 3.469,02 € για “δαπάνες δράσεων βελτίωσης καταφυγίων & ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς” και με το ποσό 175,26 € για “δαπάνες σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.

 2. Η Οικονομική Επιτροπή στις 19-5-2020 με την αριθ. 163/2020 (ΑΔΑ: 9Ε6ΧΩΨΠ-9Ε0) απόφασή της, εγκρίνει το σχέδιο της 9ης αναμόρφωσης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο προβλέπεται :

α. Δημιουργία νέου κωδικού εσόδων Κ.Α. 06.00.1219.04 με τίτλο « Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων σχετικά με την βελτίωση καταφυγίων & ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με το ποσό των 3.644,28 € , με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.

β. Μεταφορά του ποσού των 3.469,02 € (Δημοτικοί πόροι) από τον Κ.Α. 02.15.6162.04 «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών (Ν)», προϋπολογισμού 6.000 €, στο αποθεματικό και μεταφορά ισόποσης πίστωσης από το αποθεματικό των ειδικευμένων πιστώσεων.

γ. Ενίσχυση του Κ.Α. 02.15.6699.01 «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» προϋπολογισμού 5.000 €, με το ποσό των 175,26 € με ισόποση μείωση του αποθεματικού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας ανταποκρινόμενη στις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χορήγησε στις 26/03/2020 σε μέλη των Φιλοζωϊκών Σωματείων του Δήμου μας (Φιλαδέσποτοι Δήμου Αλεξάνδρειας και Εθελοντές Φιλόζωοι Αλεξάνδρειας) μετά από υπόδειξη των Προέδρων τους, βεβαιώσεις μετακίνησης για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

2. Επιπλέον, για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ο Δήμος Αλεξάνδρειας παρέδωσε στις 27/03/2020 στον Πρόεδρο του Φιλοζωϊκού Σωματείου Φιλαδέσποτοι Δήμου Αλεξάνδρειας 20 σάκους ζωοτροφών. Η ενέργεια αυτή συνεχίστηκε και μετά την άρση του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, στις 15/05/2020 οπότε και παραδόθηκαν σε εκπροσώπους των Φιλοζωϊκών Σωματείων (Φιλαδέσποτοι Δήμου Αλεξάνδρειας και Εθελοντές Φιλόζωοι Αλεξάνδρειας) από δέκα σάκους ζωοτροφών αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’/02.02.2012) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’/11.02.2014) και ισχύει:

α) συνάπτει σύμβαση ετήσιας διάρκειας, αφενός μεν για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια της περιοχής αρμοδιότητάς του με ιδιώτη εργολάβο, αφετέρου δε για την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ανωτέρω αδέσποτα ζώα, με ιδιώτη κτηνίατρο.

β) το έργο της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας ελέγχεται, όπως προβλέπεται, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

 1. Στις 04-12-2019 υπογράφτηκε σύμβαση ετήσιας διάρκειας μεταξύ του Δήμου και του κ. Ιωάννου Λάζαρου για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών».

 1. Στις 28-1-2020 υπογράφτηκε αρχικά σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του κ. Παρδάλη Α. Κωνσταντίνου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» διάρκειας ενός έτους (αριθ. πρωτ. 1484/28-1-2020). Ο ανωτέρω ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος σύμφωνα με την 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

 1. Στις 2-6-2020 υπογράφτηκε νέα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του κ. Κουπίδη Ευστ. Θεόδωρου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» (αριθ. πρωτ. 7668/02-06-2020).

 1. Για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ο Δήμος Αλεξάνδρειας επιχορηγείται από το ΥΠ.Α.Α.Τ βάσει του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχει πραγματοποιήσει και εξοφλήσει, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αλλά κυρίως των οικονομικών του δυνατοτήτων ενέγραψε στον προϋπολογισμό του 2020 πίστωση ύψους 5.000 για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς της περιοχής αρμοδιότητάς του.

 1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης συνέταξε την υπ. αριθ. 18/2020 μελέτη για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

 1. Η εκκίνηση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση της προμήθειας έγινε στις 6-4-2020 (πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας), όταν ήδη είχαν αρχίσει σταδιακά και πιο έντονα τα μέτρα αντιμετώπισης κατά της διασποράς του COVID 19.

 1. Στο ενδιάμεσο της ήδη δρομολογηθείσας προμήθειας και συγκεκριμένα στις 16-4-2020 το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί τους Δήμους της χώρας με επιπλέον ποσά για τον ίδιο σκοπό.

 1. Ενώ ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η προμήθεια που είχε δρομολογήσει ο Δήμος, έλαβαν χώρα άμεσα όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την ενσωμάτωση της εν λόγω χρηματοδότησης των 7.500 στον προϋπολογισμό του Δήμου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα.

 1. Ήδη από τις 30-4-2020 υπάρχει συμφωνητικό προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς με τις Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών “ΕΛΒΙΖ Α.Ε.” διάρκειας ενός έτους.

 1. Βρισκόμαστε περίπου 1,5 μήνα μετά την σύμβαση με την ΕΛΒΙΖ Α.Ε. και ακόμη είμαστε στην αρχή της ήδη εκτελεσθείσας σύμβασης.

 1. Όταν εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα γίνει άμεσα αξιοποίηση της επιπλέον χρηματοδότησης η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Κατηγορία Τοπικά
 
''Η 19η Μαϊου είναι ημέρα προσευχής και πένθους ενθυμούμενοι τους μάρτυρες της Γενοκτονίας , 353.000 Πόντιοι αδερφοί μας υπήρξαν θύματα μιας συστηματικής εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου στον Πόντο και αποτελεί μια μαύρη σελίδα της

Ιστορίας και ένα βαθύ τραύμα στη συλλογική μας μνήμη. Πρόκειται για ένα από τα φρικτά εγκλήματα του περασμένου αιώνα, για το οποίο δεν έχει ακόμα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο ξεριζωμός 400.000 ποντίων αδελφών που έφθασαν με καραβάνια στη μητέρα Πατρίδα αφήνοντας πίσω τους έναν πολιτισμό 3 χιλιετιών, προγονικά εδάφη, εκκλησίες, τάφους και σχολεία και ξεκίνησαν έναν αγώνα επιβίωσης προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουν τον ποντιακό πολιτισμό, την μουσική, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά του και να κρατήσουν άσβεστη την αγάπη τους για τις «Χαμένες Πατρίδες».
Όλοι μας , πιστεύω , εδώ στην περιοχή μας νιώσαμε και μεταλάβαμε από το ιερό δισκοπότηρο των «Αλησμόνητων πατρίδων» του Πόντου, τον πόνο και τη θλίψη αλλά και μια αστείρευτη αγάπη για εκείνα τα ιερά χώματα. Όμως ο πόνος ξαναζωντανεύει αν δεν δικαιωθεί. Η μνήμη πεθαίνει αν δεν τροφοδοτείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αν δεν αναγνωστεί με το σωστό τρόπο και με ιστορικά στοιχεία.
Έχουμε χρέος όλοι μα ς να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στη γειτονική Τουρκία, ότι οφείλει να αναγνωρίσει και να παραδεχτεί τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου .Έχει ιστορικό χρέος να ζητήσει συγνώμη για το μεγάλο πόνο και ξεριζωμό που προκάλεσε σε έναν υπερήφανο ,εργατικό και προοδευτικό Λαό.
Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι ιστορικό καθήκον.
Η σημερινή ημέρα μνήμης στέλνει συγχρόνως μηνύματα εναντίον κάθε εθνοκάθαρσης.
Με ευλάβεια στρέφουμε τη σκέψη μας σε όλους εκείνους που για το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα προσέφεραν τα πάντα, ακόμη και τη ζωή τους.
Ας αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.''
Κατηγορία Τοπικά

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε επικοινωνία που είχε μετον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ υπενθυμίζει, με επιστολή του, στους Δημάρχους της χώρας ότι η έδρα κάθε Δήμου ορίζεται ως «Σημείο Αναφοράς».

Αυτό προβλέπεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καισύμφωνα με τον Ν.4488/2017 άρθρο 71, στην οποία ο κάθε Δήμαρχος ορίζεται να παρακολουθεί την εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο.

Στην επιστολή του ο κ. Παπαστεργίου, τονίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του θέματος, προσκαλεί τους Δημάρχους της χώρας να μεταβιβάσουν τις αρμοδιότητες σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου, όπως ορίζεται από την παραπάνω σύμβαση. Στόχος είναι η δημιουργία σχετικού Μητρώου αλλά και μια καταγραφή πεπραγμένων για την τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Παπαστεργίου Θέμα: «Ορισμός Σημείου Αναφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων μεΑναπηρία».

Αγαπητέ Συνάδελφε, Κατόπιν επικοινωνίας μου με τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, αρμόδιο για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου και το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, σας υπενθυμίζω ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και σύμφωνα με τον Ν.4488/2017 άρθρο 71, στην έδρα κάθε Δήμου, ορίζεται ως «Σημείο Αναφοράς» ο Δήμαρχος, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης σε τοπικόεπίπεδο.

Στο ίδιο άρθρο παρ. 3, προβλέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων με Απόφαση του Δημάρχου σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου. Η δε Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 70) του Ν. 4488/2017 αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Αναφοράς» για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Με δεδομένο τον ευαίσθητο χαρακτήρα του θέματος, παρακαλούμε, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 4488/2017, να προχωρήσετε άμεσα με απόφασή σας, στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου, ορίζοντας αρμόδιο υπάλληλο, τα στοιχεία του οποίου θα μας αποσταλούν, με στόχο τη δημιουργία μητρώου, μαζί με μία σύντομη αναφορά πεπραγμένων του Δήμου σας, σχετικά με την ανωτέρω Σύμβαση.

Κατηγορία Κοινωνία

 

Η γέννηση του  Χριστού αποτελεί  το μεγαλύτερο συμβολισμό  της ελπίδας και της αισιοδοξίας για όλη την Χριστιανοσύνη. Σε μια εποχή που η κοινωνία μας πλήττεται και δοκιμάζεται καθημερινά, σε μια εποχή αβεβαιότητας, κρίσης αξιών και ανασφάλειας, αυτός ο συμβολισμός  αποκτά μεγαλύτερη και διαφορετική  διάσταση.

Η  αισιοδοξία και η  ελπίδα για μια ανθρώπινη κοινωνία, για μια κοινωνία που όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή, για ένα μέλλον στο οποίο μπορεί κανείς να επενδύσει, να σχεδιάσει  και να ονειρευτεί, είναι πιο αναγκαία από ποτέ άλλοτε.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες και το άστρο της Βηθλεέμ να φωτίσει τις καρδιές για ένα νέο ξεκίνημα και μια δημιουργική περίοδο, με αγάπη για τον άνθρωπο, υγεία, ειρήνη, χαρά και ευτυχία, έχοντας πάντα οδηγούς την ελπίδα και την αισιοδοξία .

Κατηγορία Τοπικά

 

Με αφορμή την αιμοδοσία που έλαβε χώρα στην Κοινότητα Νησίου την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, θέλω να συγχαρώ όλους για τη συμμετοχή τους στην εθελοντική αυτή προσπάθεια.

Μας κάνατε υπερήφανους, με την πράξη αυτή γιατί προσφέρετε αγάπη και ελπίδα στους συνανθρώπους μας που την έχουν απόλυτη ανάγκη.

Το αίμα είναι ΖΩΗ και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πωληθεί, μόνον χαρίζεται!

Συγχαρητήρια!!

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Κατηγορία Τοπικά

 

Σήμερα τιμούμε την εξέγερση των νέων της Ελλάδας ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών.

Η νεολαία εκείνης της εποχής έδειξε το δρόμο της αντίστασης απέναντι στους δικτάτορες. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν το εφαλτήριο ώστε η χώρα να επανέλθει σε δημοκρατικά πλαίσια και λειτουργία.

Τα ιδανικά, που ενέπνευσαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον αγώνα κατά του ολοκληρωτισμού, η ελευθερία και η Δημοκρατία αποτελούν αναμφισβήτητα διαχρονικές αξίες ,οι οποίες γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο και είναι στενά δεμένες με τον ελληνικό λαό.

Στις ημέρες που ζούμε, με την κρίση που μαστίζει την χώρα μας σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και τις εδαφικές επιβουλές των γειτόνων μας, είναι ιδιαίτερη ανάγκη να αφυπνιστούμε όλοι, να ζήσουμε ο καθένας μας το δικό του, μικρό «Πολυτεχνείο» κόντρα σε όσους απειλούν την ελευθερία και την ευημερία αυτού του τόπου.

Ίσως έτσι δικαιωθούν οι αγώνες της νεολαίας του Νοέμβρη του ’73.

 

Ο

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γκυρίνης

Κατηγορία Τοπικά

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη Δημοτική περίοδο 2019 -2023 ανέδειξε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκαν και οι εκπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, για το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ εξελέγησαν 25 μέλη από τρεις παρατάξεις.

1)Από την παράταξη «Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί» με επικεφαλής τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, για το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ εκλέχθηκαν 12 Δήμαρχοι και 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι:

-Καϊτεζίδης Ιγνάτιος (Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη) 113 ψήφοι

-Τσακίρης Παντελής (Δήμαρχος Ωραιοκάστρου) 67 ψήφοι

-Δαρδαμανέλης Γιάννης (Δήμαρχος Καλαμαριάς) 62 ψήφοι

-Βαλιάνος Στυλιανός (Δήμαρχος Αριστοτέλη) 62 ψήφοι

-Ταχματζίδης Ιωάννης (Δήμαρχος Λαγκαδά) 58 ψήφοι

-Κυριακίδης Δημήτρης (Δήμαρχος Κιλκίς) 57 ψήφοι

-Γιάννου Δημήτρης (Δήμαρχος Έδεσσας) 54 ψήφοι

-Δεμουρτζίδης Δημήτρης (Δήμαρχος Παύλου Μελά) 54 ψήφοι

-Δομουχτσίδης Φώτης (Δήμαρχος Σιντικής) 52 ψήφοι

-Γκυρίνης Παναγιώτης (Δήμαρχος Αλεξάνδρειας) 40 ψήφοι

-Νότας Δημήτρης (Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά) 38 ψήφοι

-Μανδαλιανός Κλεάνθης (Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου) 35 ψήφοι

Δημοτικοί σύμβουλοι

-Ζαβέρκος Αντώνιος (Θερμαϊκού) 109 ψήφοι

-Ηλίας Ζάχαρης (Νεάπολης –Συκεών) 106 ψήφοι

-Γάκης Βασίλης (Θεσσαλονίκης) 79 ψήφοι

-Ιορδανίδης Θεόδωρος (Βόλβης) 64 ψήφοι

-Τσαβλής Δρόσος (Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης) 62 ψηφοι

*Γκουντενούδης Χρήστος (Παιονίας) 57 ψήφοι, πρώτος αναπληρωματικός

Για τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ:

-Ιωάννης Αναστασιάδης (δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά) 60 ψήφοι

-Ανδρεάδου Νίκη (δημοτική σύμβουλος Λαγκαδά) 35 ψήφοι

-Γάκης Βασίλης (δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης) 53 ψήφοι

-Μιχάλης Γεράνης (πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη) 78 ψήφοι

-Χρήστος Γκουντενούδης (δημοτικός σύμβουλος Παιονίας) 47 ψήφοι

-Γλώσσης Γιώργος (δημοτικός σύμβουλος Δέλτα) 33

-Χρήστος Δεμερτζής (δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου) 26 ψήφοι

- Ζάχαρης Ηλίας (δημοτικός σύμβουλος Νεάπολης – Συκεών) 100 ψήφοι

-Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος (δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης) 41 ψήφοι

-Ιορδανίδης Θεόδωρος (δημοτικός σύμβουλος Βόλβης) 53 ψήφοι

-Ιωάννης Καμαρινός (δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου) 43 ψήφοι

-Καρασαββίδης Δημήτρης (δημοτικός σύμβουλος Ωραιοκάστρου) 26 ψήφοι

-Καστερίδης Ευστάθιος (δημοτικός σύμβουλος Πέλλας) 31

-Κήπου Ευάγγελος (δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης) 30

-Κυριζίδης Εφραίμ (δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης) 56 ψήφοι

-Μανωλόπουλος Βασίλης (δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων –Μενεμένης) 85 ψήφοι

-Μπαλάσκας Γιώργος (δημοτικός σύμβουλος Κιλκίς) 25 ψήφοι

-Πασσαλής Χρήστος (δημοτικός σύμβουλος Πέλλας) 49 ψήφοι

-Ρίζος Σάββας (δημοτικός σύμβουλος Σερρών) 44 ψήφοι

-Τσογκαρλίδης Παρασκευάς (δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Χορτιάτη) 60 ψήφοι

2) Από την παράταξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα Κεντρικής Μακεδονίας» με επικεφαλής το Σίμο Δανιηλίδη για το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ εκλέχθηκαν τρεις Δήμαρχοι και δυο Δημοτικοί Σύμβουλοι:

-Κώστας Βοργιαζίδης (Δήμαρχος Βέροιας) 25 ψήφοι –

-Σίμος Δανιηλίδης (Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών) 36 ψήφοι

-Θόδωρος Παπαδόπουλος (Δήμαρχος Θέρμης) 32 ψήφοι

Δημοτικοί σύμβουλοι:

-Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης (Δήμος Ηράκλειας Σερρών) 32 ψήφοι

-Θεοδόσης Μπακογλίδης (Δήμος Καλαμαριάς) 36 ψήφοι

Για τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ εκλέχθηκαν οι:

-Μιχάλης Βουλγαρίδης 23 ψήφοι

-Θανάσης Γάτσιος 32 ψήφοι

-Βαγγέλης Λαγδάρης 32 ψήφοι

-Μαυρουδής Μηντσιούδης 23 ψήφοι

-Θεοδόσης Μπακογλίδης 29 ψήφοι

-Απόστολος Τσολάκης 28 ψήφοι

-Ιωάννης Κιρκιλιαννίδης (πρώτος αναπληρωματικός με 19 ψήφους)

3) Από την «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» για το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ εκλέχθηκαν 3 δημοτικοί σύμβουλοι:

-Χρήστος Ζησάκος (Δήμος Νεάπολης Συκεών) 18 ψήφοι

-Γλυκερία Καλφακάκου (Δήμος Θεσσαλονίκης) 15 ψήφοι

-Αντώνιος Μαρκούλης (Δήμος Βέροιας) 14 ψήφοι

Για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ εκλέχθηκαν οι:

-Ανδρέας Κουράκης (Δήμος Θεσσαλονίκης) 16 ψήφοι

-Γιώργος Κυριλλίδης (Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης) 16 ψήφοι

-Άρης Τεμεκενίδης (Δήμος Καλαμαριάς) 16 ψήφοι

-Άννα Τσιφτελίδου (Δήμος Θέρμης) 16

4) Η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» εξέλεξε για της Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ το δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Κωνσταντινίδη

Κατηγορία Πολιτική

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (Α’ 118, με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016 (Α’ 241), το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (Α΄133), την παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (Α’ 50) και τις περ. α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και ισχύει σήμερα.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1866/τ.Β’/26-05-2017 και ΦΕΚ 87/τ.Β’/24-01-2019 αντίστοιχα), στον οποίο προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών.
 4.  Το γεγονός ότι η πλήρωση μίας (1) από τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους, μπορεί να γίνεται με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση.
 5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στους τομείς καθαριότητας και πολιτικής προστασίας του Δήμου.
 6.  Την ύπαρξη εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16197/10-09-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Γνωστοποιούμε ότι

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου, απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και με αντικείμενα απασχόλησης την παροχή συμβουλών, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, εισηγήσεων, προτάσεων κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, εντός του κύκλου των γνώσεων ή/και της εμπειρίας του ή της επαγγελματικής ειδίκευσής του, σε θέματα του τομέα καθαριότητας του Δήμου (ορθή λειτουργία των συστημάτων και των μέσων αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων κάθε είδους και των ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας των οδών και των κοινοχρήστων χώρων, των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται, όπως οχήματα, κάδοι κλπ, των απαραίτητων συνεργείων καθαριότητας και της απασχόλησης αυτών, εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων και ένταξη-εξασφάλιση των διατιθέμενων επιχορηγήσεων-πιστώσεων διαφόρων προγραμμάτων σχετικά με τον τομέα καθαριότητας, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος κλπ) καθώς και σε θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προς επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στους εν λόγω τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

και καλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας (1ος όροφος Δημαρχείου, αρμόδιοι υπάλληλοι Β. Θεοδωρίδου και Σ. Τάκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 2333350144 και 2333350129 αντίστοιχα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (Α’ 143-άρθρα 11 έως και 14) καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του ιδίου νόμου ήτοι:

 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).
 •  Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 11 & 13).
 •  Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 14).
 •  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 11 & 15).
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17).
 • Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής (συνοδευόμενου από την πράξη ισοτιμίας-αντιστοιχίας του), ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) “1. (…) εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 (…) ήτοι “γ. (…) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης (…)”.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:

 1.  Βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής (συνοδευόμενου από την πράξη ισοτιμίας-αντιστοιχίας του), ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 4.  Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14 ως παραπάνω) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του
  Ν. 3584/2007 (Α’ 143).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μετά των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης της ύπαρξης επαρκών γνώσεων και εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, αναλόγων με τα αντικείμενα απασχόλησής του (παρ. 1 και 3γ του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία Κοινωνία
Σελίδα 1 από 5

odigos agoras banner white stand copy

 

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις

Υγεία

Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά αντισηπτικό τζελ

  Την απαγόρευση διακίνησης και &delta...

Αθλητισμός

Μία ακόμα μεταγραφή για την ομάδα της Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αν...

Αθλητισμός

Τον επιθετικό Γιώργο Λέκκα απέκτησε η Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι στην &epsilo...

Υγεία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτα υγείας από την αγορά (φωτο)

  Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση ...

Αθλητισμός

Νέες συνεργασίες στην Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται &si...

Αθλητισμός

Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση-εκλογές

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α....

Αθλητισμός
Υγεία
Roumlouki Plus

Το «Blend» μεγάλωσε... Νέο κατάστημα στην Αλεξάνδρεια!

  Η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου &k...

Επιστήμη - Τεχνολογία
Claim betting bonus with GBETTING